Regulamin plebiscytu

Regulamin Plebiscytu
na Najlepszego Nauczyciela Akademickiego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
“Belfer UWM 2023 roku”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Plebiscytu na Najlepszego Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod nazwą “Belfer UWM 2023 roku” jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwana dalej RUSS UWM w Olsztynie lub Organizatorem), reprezentowana przez Przewodniczącego RUSS UWM w Olsztynie. Współorganizatorem Plebiscytu są Rady Wydziałowe Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwane dalej RWSS UWM w Olsztynie).
 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2023 roku.
 3. Plebiscyt przeprowadzany jest zgodnie z formułą wyznaczoną przez Organizatora, obejmującą ściśle określone terminy poszczególnych etapów głosowania.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 5. Edycje plebiscytu odbywają się regularnie, co roku, przy czym poprzez w/w okres rozumie się rok kalendarzowy.
 6. Szkoła Zdrowia Publicznego bierze udział w konkursie na zasadach Wydziału.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości i przynależności wydziałowej głosujących. Ewentualność taka może zostać zastosowana w przypadku podejrzeń, związanych z nieuczciwą rywalizacją, można ją zastosować na wniosek, ustny lub pisemny, dowolnej strony zainteresowanej w ramach konkursu.
 8. W przypadku stwierdzenia oszustwa lub nielegalnego reprezentowania wydziału, Organizator bezwzględnie dyskwalifikuje wydział, który dopuścił się oszustwa i nominowanego przez jego studentów kandydata, pozbawia go ewentualnie zdobytych tytułów.

§2 Warunki konkursu

 1. Konkurs podzielony jest na trzy etapy:
  1. Etap I – zgłoszenie kandydatur na Belfra w obrębie Wydziału. Spośród nadesłanych kandydatur RWSS UWM w Olsztynie wybiera 3 kandydatury, które przechodzą do kolejnego etapu.
  2. Etap II – wybór Belfra w obrębie Wydziału, spośród 3 kandydatów.
  3. Etap III – wybór Belfra w obrębie całego Uniwersytetu, spośród 16 kandydatów (po jednym z każdego Wydziału).
 2. Szczegółowe zasady przeprowadzenia Etapu I:
  1. Zgłoszenie kandydatur odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.belfer.uwm.edu.pl
  2. Prawidłowe zgłoszenie kandydatury polega na:
   1. Podaniu stopnia naukowego, imienia i nazwiska zgłaszanego kandydata
   2. Podaniu imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru indeksu zgłaszającego
   3. Wyborze wydziału, na którym studiuje zgłaszający (jednocześnie musi to być ten sam wydział, na którym zatrudniony jest zgłaszany kandydat)
   4. Wpisaniu uzasadnienia wyboru zgłaszanego kandydata
  3. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 16 listopada 2023 roku, godziny 8:00, do 19 listopada 2023 roku, godziny 23:59.
  4. Zgłoszenia w Etapie I na bieżąco przekierowywane będą do Przewodniczących RWSS UWM w Olsztynie w zależności od Wydziału, którego zgłoszenie będzie dotyczyć.
  5. Przewodniczący RWSS UWM w Olsztynie przygotowuje listę zgłoszonych kandydatów wraz z uzasadnieniami i przedstawia ją członkom RWSS UWM w Olsztynie z głosem stanowiącym.
  6. Przewodniczący RWSS UWM w Olsztynie organizuje zebranie, na którym spośród nadesłanych kandydatur, członkowie RWSS UWM w Olsztynie z głosem stanowiącym dokonają wyboru 3 kandydatur. Każdy członek z głosem stanowiącym może oddać głos na jednego kandydata. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
  7. Do kolejnego etapu przechodzą 3 kandydatury, które sumarycznie otrzymają największą liczbę głosów.
  8. W przypadku takiej samej liczby głosów, głos stanowiący ma Przewodniczący RWSS UWM w Olsztynie.
  9. W przypadku, gdy zostaną nadesłane mniej niż 3 kandydatury, lub kandydatury będą się powtarzać, członkowie RWSS UWM w Olsztynie z głosem stanowiącym powinni przedstawić własne propozycje kandydatur, aby ostateczna liczba kandydatur do etapu II zawierała trzy kandydatury.
  10. Przewodniczący RWSS UWM w Olsztynie kontaktuje się z trzema, wybranymi kandydatami, w celu uzyskania zgody na branie udziału w kolejnych etapach. W przypadku braku uzyskania takiej zgody, pod uwagę bierze się kolejne kandydatury z największą liczbą głosów i powtarza całą procedurę, aż do uzyskania ostatecznej listy 3 kandydatów.
  11. Przewodniczący RWSS UWM w Olsztynie przekazuje w terminie do 24 listopada 2023 roku, godziny 20:00 pełną informację Przewodniczącemu RUSS UWM w Olsztynie, zawierającą:
   1. listę 3 kandydatów zawierającą tytuł naukowy, imię oraz nazwisko
   2. trzy opisy (po jednym dla każdego) kandydatów, przygotowane przez RWSS UWM w Olsztynie, każdy opis powinien zawierać od 800 do 1000 znaków ze spacjami
  12. Ostateczna lista kandydatów ze wszystkich wydziałów zostanie opublikowana na stronie BELFER UWM www.belfer.uwm.edu.pl w formie wpisu, w terminie do 1 grudnia 2023 roku włącznie.
 3. Szczegółowe zasady przeprowadzenia Etapu II:
  1. Głosowanie na Belfra w obrębie Wydziału odbywa się poprzez aplikację umieszczoną na stronie internetowej www.belfer.uwm.edu.pl
  2. Głosowanie odbędzie się w terminie od 7 grudnia 2023 roku, godziny 8:00, do 10 grudnia 2023 roku, godziny 23:59
  3. Aby móc wziąć udział w głosowaniu należy mieć zarejestrowane oraz zweryfikowane konto na portalu społecznościowym Facebook.com
  4. Głosować mogą osoby przynależne do społeczności akademickiej danego Wydziału.
  5. O przynależności głosujących do społeczności akademickiej danego Wydziału decyduje RUSS UWM w Olsztynie na podstawie danych zebranych w aplikacji do głosowania.
  6. Dopuszcza się oddanie jednego głosu w trakcie trwania II etapu głosowania.
  7. Wyniki głosowania w ramach II tury zostaną opublikowane na stronie BELFER UWM www.belfer.uwm.edu.pl w formie wpisu, w terminie do 12 grudnia 2023 roku włącznie.
 4. Szczegółowe zasady przeprowadzenia Etapu III:
  1. Głosowanie na Belfra w obrębie Uniwersytetu odbywa się poprzez aplikację umieszczoną na stronie internetowej www.belfer.uwm.edu.pl
  2. Głosowanie odbędzie się w terminie od 3 stycznia 2024 roku, godziny 8:00, do 10 stycznia 2024 roku, godziny 23:59.
  3. Aby móc wziąć udział w głosowaniu należy mieć zarejestrowane oraz zweryfikowane konto na portalu społecznościowym Facebook.com
  4. Głosować mogą osoby przynależne do społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  5. O przynależności głosujących do społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie decyduje RUSS UWM w Olsztynie na podstawie danych zebranych w aplikacji do głosowania.
  6. Dopuszcza się oddanie jednego głosu dziennie w terminie wskazanym, jako termin głosowania w III etapie.
  7. Wyniki głosowania w ramach III tury zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali w dniu 17 stycznia 2024 roku. Organizator zastrzega prawo do ogłoszenia wyników głosowania w innej formie.
 5. Kandydaci:
  1. Każdy nauczyciel akademicki, zatrudniony przez UWM w Olsztynie może zostać nominowany do udziału w plebiscycie przez studentów każdego Wydziału, na którym realizuje swoje pensum dydaktyczne w roku akademickim 2023/2024.
  2. Kandydat może zostać reprezentantem studentów tylko jednego wydziału w danej edycji plebiscytu.
  3. Nauczyciel akademicki, który został wybrany przez swój wydział do uczestnictwa w III etapie plebiscytu „Belfer” nie może brać udziału w kolejnej edycji tego konkursu.
  4. Zgoda na udział w plebiscycie obliguje Kandydata do współpracy z Organizatorem oraz udziału w sesji zdjęciowej, filmowej oraz udzieleniu wywiadu w terminach przewidzianych przez Organizatora. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji kandydata.
 6. Nagrody:
  1. Wszystkie nagrody, przyznawane w ramach Plebiscytu ufundowane są przez Organizatora lub Sponsorów danej edycji konkursu.
  2. Laureat nie może przenieść praw do nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy plebiscytu, zarówno głosujący studenci, jak i nominowani kandydaci, zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu głosowań lub formuły konkursu oraz zmiany wybranych punktów niniejszego Regulaminu na każdym etapie plebiscytu.
 3. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator Plebiscytu.

 

Polityka prywatności